Untitled Document Untitled Document

 
ลิงค์ด่วน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ตอบแบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิต
รับเรื่องร้องเรียน
สายด่วนคณบดี
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
กรอกข้อมูลศิษย์เก่าคณะวิทย์
หน่วยงานภายในคณะ
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีพลังงาน
สำนักงานคณบดี
ศูนย์ผลิตและพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์ความปลอดภัยทางอาหาร
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
บริการนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา ป.ตรี/ป.โท
ดาวน์โหลดเอกสาร
ทุนการศึกษา
หอพักนักศึกษา
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการแก้ไขข้อร้องเรียน
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
กรอกแบบประเมินตนเองของนักศึกษา
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร (นศ.ปีสุดท้าย)
แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
Youtube
สำหรับบุคลากร
ตารางขอใช้รถราชการ
ตารางการใช้ห้องประชุม
ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจำหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์
เอกสารเลื่อนเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการและพนักงานราชการ
แบบฟอร์ม
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ระบบ MIS
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ E-training
อีเมล์สำหรับบุคลากร
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย
การเงินและงบประมาณ
รายงานโครงการ งบ57
เล่มรายงานโครงการ 58
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนยทธศาสตร์คณะ
การจัดสรรงบประมาณ 60
แบบวิเคราะห์โครงการ
การจัดทำคำเสนอของบประมาณ 2561
การจัดการความรู้
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย
แสดงความคิดเห็น (Facebook)
ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน 57
ดาวน์โหลด
ระบบงานประกันฯ (DocuShare)
ระบบ CHE QA online
SAR 57
แผนพัฒนาและเป้าหมายประกันฯ 58
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 57
ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ข้อ 1.4
งานวิชาการและบริหารหลักสูตร
รายงานผล TQF สาขาวิทย์-คณิต
เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง 2559)
มคอ.5 ปีการศึกษา 2557
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
มคอ.3-5 ปีการศึกษา 2558
การแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
มคอ.ปีการศึกษา2559
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ภูมิรู้ภูมิถิ่น
เรื่องเล่าเมืองบางพระ
ตามหาขนมไทย
ขนมบุหลันดั้นเมฆ
ศิษย์เก่า
ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า
เว็บบอร์ด
ข้อมูลศิษย์เก่า
 
   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 คณะวิทย์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาและบุคลากร
02 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
01 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทย์ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวต้มหางออกพรรษา
12 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิทยาศาสตร์กับขนมไทย ตอน ขนมปุยฝ้าย
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ทับทิมกรอบแห้ว
11 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 คณะวิทย์ขอเชิญศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน
22 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการติดตามผลการเข้ารับบริการวิชาการและทบทวนความต้องการของชุมชน
09 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สารสกัดชีวภาพ
21 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการกิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตแอลกอฮอล์แข็ง
21 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 โครงการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพเรื่อง การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าว ปี 2555
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
ขอเิชิญศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางพระ ร่วมงาน
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2552 - 2554 แจ้งผู้บังคับบัญชาร่วมประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตในบัณฑิต
09 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 เล่าเรื่องเมืองบางพระ
08 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รับสมัครนักศึกษา รอบสุดท้าย (ทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2)
05 กรกฎาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิศวกรรมเกษตร  ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายวิทย์จิตย์อาสา
22 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์1
17 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิศวกรรมเกษตร  รับสมัครนักศึกษา
23 มิถุนายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สาขาเทคโนโลยีพลังงาน

อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ


 

 

หน่วยงานให้บริการนักศึกษา


 

 
       
 
       

 

 

หน่วยงานให้บริการชุมชน


 


ำรวจภูธร ศรีราชา

รงพยาบาลสมเด็จ

ทศบาลตำบลบางพระ
 
       
 
บต.บางพระ
   
       

 

 
     
Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.