ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มการแข่งขันของประเทศ

บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้

 สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลและสถิติ

98%

การได้งานทำของบัณฑิต

4.58

ผลการตรวจประเมิน IQA

99%

อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

กิจกรรม


หลักสูตรที่เปิดสอน