Untitled Document
   
 
สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้สนใจเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการรับสมัคร
ข่าวรับสมัครงาน
บริการนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา (ป.ตรี)
ปฏิทินกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการจัดการข้อร้องเรียน
ตารางให้คำปรึกษา
E-learning
ตารางเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
ตารางสอบ
แบบฟอร์ม ใบคำร้องต่างๆ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ
มคอ.
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เว็บไซต์หน่วยงาน
RMUTTO
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
Facebook ศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาพงานคืนสู่เหย้า
ติดต่อเรา
Facebook เทคโนโลยีชีวภาพ

Untitled Document
   เกี่ยวกับสาขาวิชา/หลักสูตร
 

ชื่อหลักสูตร

   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

  (Bachelor of Science Program in ฺBiotechnology)

ชื่อปริญญาภาษาไทย

   วิทยาศาสตรบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)

   วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

   Bachelor of Science (Biotechnology)

   B. S. (Biotechnology)

ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการจัดการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนางานทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวางแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบ โดยใช้ความรู้ตามหลักวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยในการค้นคว้า สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยหลักการของเหตุและผล และสามารถสื่อสารกับชุมชน ผู้เกี่ยวข้องทั้งในท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
 
 
 

เปิดสอนด้านใดบ้าง?

1. เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร

 • การจำแนกสายพันธุ์และการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์
 • การผลิตโปรตีนอาหารสัตว์
 • การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 • การผลิตจุลินทรีย์ปราบศัตรูพืช
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • การตรวจสอบโรคพืชและสัตว์

2. เทคโนโลยีชีวภาพด้านด้านอุตสาหกรรม

 • การผลิตเครื่องดื่มแอลกฮออล์
 • การผลิตพรีไบโอติกส์และโปรไบโอติกส์
 • การผลิตอาหารหมัก
 • การผลิตเอทานอลและพลังงานทดแทน
 • การสกัดแร่โลหะโดยจุลินทรีย์
 • การบำบัดน้ำเสีย

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์/นักวิจัยในหน่วยงานราชการ
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พนักงานขายผลิตภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสารเคมีเทคโนโลยีชีวภาพ
 • ครูวิทยาศาสตร์
 • ประกอบอาชีพอิสระ

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.038-358 201 ต่อ 9239, 1649, 1653, 1666

E-mail: biotec.rmutto@gmail.com

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.