Untitled Document
   
 
สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้สนใจเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการรับสมัคร
ข่าวรับสมัครงาน
บริการนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา (ป.ตรี)
ปฏิทินกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการจัดการข้อร้องเรียน
ตารางให้คำปรึกษา
E-learning
ตารางเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
ตารางสอบ
แบบฟอร์ม ใบคำร้องต่างๆ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ
มคอ.
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เว็บไซต์หน่วยงาน
RMUTTO
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
Facebook ศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาพงานคืนสู่เหย้า
ติดต่อเรา
Facebook เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์กับจริยธรรม:สัมผัสรักคุณธรรม” วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม


  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์กับจริยธรรม:สัมผัสรักคุณธรรม” วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
18 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร์กับจริยธรรม:สัมผัสรักคุณธรรม” วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ศุภฤกษ์ กุลปภังกร
หัวหน้าโครงการฯ ได้นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้านชีวภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งแม่น้ำบางปะกง
ชุมชนท่าข้าม อ.บางปะกง เพื่อจุดประกายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ละในวันเดียวกันนี้ ได้จัดกิจกรรมช่วงบ่าย “การเป็นผู้ให้” ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพชาย บ้านบางปะกง ซึ่งมีผู้พิการจำนวน 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านจริยธรรมของการเป็นผู้ให้ทั้งนามธรรมซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสุขใจ และรูปธรรม โดยมอบสิ่งของและอาหารแด่ ผู้ทุพพลภาพชาย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการและ  ทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทร

 

ภาพกิจกรรม


 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.038-358 201 ต่อ 9239, 1649, 1653, 1666

E-mail: biotec.rmutto@gmail.com

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.