Untitled Document
   
 
สำหรับบุคคลทั่วไป/ผู้สนใจเข้าศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปฏิทินการรับสมัคร
ข่าวรับสมัครงาน
บริการนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา (ป.ตรี)
ปฏิทินกิจกรรม
รับเรื่องร้องเรียน
ประเมินการจัดการข้อร้องเรียน
ตารางให้คำปรึกษา
E-learning
ตารางเรียน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร
ตารางสอบ
แบบฟอร์ม ใบคำร้องต่างๆ
มัลติมีเดีย
คลังรูปภาพ
วีดีโอ
จดหมายข่าวคณะวิทย์ฯ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
ประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ
มคอ.
แบบฟอร์ม คำร้องต่างๆ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
เว็บไซต์หน่วยงาน
RMUTTO
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการศิษย์เก่า
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
Facebook ศิษย์เก่าเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาพงานคืนสู่เหย้า
ติดต่อเรา
Facebook เทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน


 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน
20 กุมภาพันธ์ 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพสู่ชุมชน  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
 
          กิจกรรมที่  1  โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม   (การจัดการขยะชุมชน) ให้กับชุมชนบางพระ ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี  โดยมี ดร. สุธีรา อานามวงษ์ รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ และ ดร. นันทพร พึ่งสังวร เป็นวิทยากร ในงานมีการบรรยาย  ผลกระทบของขยะและของเสียต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรือนและขยะอันตราย การตรวจคุณภาพน้ำหมักชีวภาพเบื้องต้น  นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฝึกทำผลิตภัณฑ์จากครัวเรือน  อาทิ สบู่ แชมพู และน้ำยาล้างพื้น  ที่ประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นส่วนประกอบด้วย ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพยังได้ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการบรรยายเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ ร่วมเล่นเกมส์การคัดแยกขยะ ซึ่งสามารถบูรณาการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 2  โครงการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน)  ให้กับชุมชนบ้านปึกเล็ก  ในวันที่  20  พฤศจิกายน  2557  โดยมี รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ อาจารย์จินตนา  เพชรมณีโชติ  และอาจารย์ภานุมาศ  บุญผดุง   เป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง ชนิดของผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน    การผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  และฝึกปฏิบัติการ  ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพ  โดยชุมชนนำไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายของกลุ่มได้
 

 


 

 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โทร.038-358 201 ต่อ 9239, 1649, 1653, 1666

E-mail: biotec.rmutto@gmail.com

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.