Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

 Untitled Document
    ข่าวสารทั่วไป  

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง ปีการศึกษา 2560
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิศวกรรมเกษตร

 รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 1)
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิศวกรรมเกษตร 

1

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.