Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   - ประวัติ
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยในเริ่มแรกใช้ชื่อสาขาวิชาวิศวกรรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ เปิดสอนในหลักสูตร วิศวกรรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ) โดยนำหลักสูตรจากคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาเขตบางพระ
 
ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มกราคม 2548 สาขาวิชาฯ จึงได้ย้ายมาสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 สาขาวิชาจึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมมาเป็นหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) และได้นำมาใช้ในปีการศึกษา 2556 
 
ในปี 2557 สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกให้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
สาขาวิชาวิศวกรรรมเกษตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นคนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ตามปรัชญาหลักสูตรที่ว่า
 
วิศวกรรมเกษตรเป็นศาสตร์หนึ่ง 
 
ที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.