Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   เกี่ยวกับสาขาวิชา
 

วิศวกรรมเกษตรคือศาสตร์ที่ประยุกต์ความรู้และหลักการทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็น กลศาสตร์ ความร้อน ความเย็น ของไหล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้าง พลังงานเพื่อมาใช้ในการออกแบบ จัดการ ผลิต สร้าง เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถช่วยการทำการเกษตร อาทิเช่น อาคารประหยัดพลังงานเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลเตรียมดิน เครื่องจักรกลสำหรับการปลูก เทคโนโลยีการให้น้ำพืช การชลประทาน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว วิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร การขนส่งและขนถ่ายวัสดุ เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

ในอนาคตประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเกิดการแข่งขันทางด้านสินค้าทางการเกษตรในภูมิภาคนี้อย่างมาก ดังนั้นในภาคการผลิตสินค้าทางการเกษตรจึงต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสามารถลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรได้ จึงถือได้ว่าประเทศไทยมีความต้องการบุคคลทางด้านวิศวกรรมเกษตรเป็นอย่างยิ่ง

วิศวกรรมเกษตร แบ่งกลุ่มความรู้ออกเป็น 4 ด้านได้ดังนี้

1. วิศกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

2. วิศวกรรมแปรสภาพผลผลิตเกษตร

3. วิศวกรรมดินและน้ำ

4. อาคารเพื่อการเกษตร

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.