Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   ผลงานนักศึกษา
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับ
นายวิศรุต คุณาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ได้ตำแหน่งเดือนประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานกิจกรรม Freshy Night 2015
โดยในงานนี้สาขาวิชาได้ส่ง
นางสาวคัทลิยา อิ่มสะอาดนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประกวดดาวคณะด้วย


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับเกียรติบัตรด้านจิตอาสา จาก ดร.จตุพร อรุณกมลศรี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้

1. นายอรรถสิทธิ์ ยังเดช

2. นายจิรฐา ปฐมรัตน์

3. นางสาวจีราพร ตันเจริญ

4. นางสาวมณีรัตน์ แขกอ้น 

5. นายจิรายุ ปฐมรัตน์

6. นายปรัชญคุปต์ โพธิ์บาย

7. นายจริญา มันทิกะ

 


นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ส่งผลงานโครงงานเข้าแข่งขันในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เม.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ปราจีนบุรี
2 เรื่อง ดังนี้
1. การตรวจสอบปริมาณของแข็งที่ละลายได้ของสับปะรดโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองของค่าสี
นักศึกษา นาย นพดล พันธ์โนช นาย ดิแม เกษตรยั่งยืนสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข
2. คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม
นักศึกษา นายภาณุศักดิ์ ดวงสีดา นายทวีศักดิ์ พิมพะ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข และ อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี
โดยนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านสื่อสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์
จากเรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเปลือกหอยนางรม


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลคนดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดังนี้

1. นายดิแม เกษตรยั่งยืนสภา

2. นางสาวอรวรรณ ปานอุดมลักษณ์

และนักศึกษาที่เสียสละทำงานเป็นสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ

ดังนี้

1. นายอินธิเดช จักรเสน

2. นายชโลธร ศรีสุวรรณณ

3. นายมนัสศร จิ๋วน้อย


 

นายดิแม เกษตรยั่งยืนสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิ่ง 10,000 และ 1,500 เมตร

ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 (พระนครเกมส์)


 

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.