Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   - ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์
 

1.1  ปรัชญา

        วิศวกรรมเกษตรเป็นศาสตร์หนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

1.2  ความสำคัญ

การใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการและระบบที่ทำให้กระบวนการผลิตและกระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรมีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมเกษตร

1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        (1)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร สำนึก

ในจรรยาอาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

                (2)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  สามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมเกษตรได้

                (3)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถวางแผนเพื่อกำหนดการปฏิบัติงานที่ถูกหลักวิชาการ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

                (4)  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

                (5)  เพื่อผลิตวิศวกรให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.