Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   - การเรียนการสอน
 

การเรียนการสอนของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง นำความรู้จากภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมเกษตร เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านวิศวกรรรมเกษตรตามอัตลักษณ์ของมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่มุ่งเน้นผลิต

"บัณฑิตนักปฏิบัติ"

การเรียนแบบแบ่งกลุ่มแก้ปัญหากรณีศึกษา

ชั่วโมงปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล

ชั่วโมงปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ

ชั่วโมงปฏิบัติการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตร

ชั่วโมงปฏิบัติการการวัดและการควบคุมเพื่องานด้านวิศวกรรมเกษตร

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.