Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   งานวิจัย
 

- การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี

(งบประมาณรายได้ 2558 )

หัวหน้าโครงการ อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

- การศึกษาสมบัติบางประการของเศษกระดองปูม้า

(งบประมาณรายได้ 2558)

หัวหน้าโครงการ อ.ชนิดา บุพตา ผู้ร่วมวิจัย อ.ระวิน สืบค้า

- เครื่องบดย่อยเปลือกหอยนางรม

(งบประมาณแผ่นดิน 2557)

หัวหน้าโครงการ อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี ผู้ร่วมวิจัย อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

 

   

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.