Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   โครงงานนักศึกษา
 

ปี พ.ศ. 2558

- การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นต้นกล้วยแบบใช้ใบมีดหมุน

  The Design and development of banana tree shredder machine by rotary knife

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์ อ.ชนิดา บุพตา และ อ.ระวิน สืบค้า

  นักศึกษา  นายเอกพงษ์ คำอ้าย และนาย กมล นัฏสถาพร


- เครื่องวัดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของผลผลิตเกษตรแบบควบคุมอัตโนมัติ 

  Friction coefficient of agricultural products tester using automatic control system

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อ.นพรุจ เขียวนาค และ อ.สุนทรี แสงศรี

  นักศึกษา นายคมสัน เกตุแก้ว


- การพัฒนาเครื่องสับย่อยพืชสำหรับผลิตอาหารสัตว์

  Deverlopment of forage chopper for dairy cow

  อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.คมกฤช กิตติพร อ.นพรุจ เขียวนาค และ อ.บุญฤทธิ์ ปิ่นตาสี

  นักศึกษา นายเกรียงไกร สุวรรณสนธิ์


- การศึกษาสมบัติบางประการของเศษกระดองปูม้า

  Study of some properties of blue crab

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนิดา บุพตา อ.ระวิน สืบค้า และ อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

  นักศึกษา นายอินธิเดช จักรเสน และนายชโลธร ศรีสุวรรณ


- การตรวจสอบคุณภาพของสับปะรดตามอายุการเก็บเกี่ยวโดยวิธีไม่ทำลายตัวอย่างด้วยแบบจำลองจากค่าสี

  Non-destructive evaluation of quality of pineapple at different maturity duration using modeling of color

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อ.ชนิดา บุพตา และ อ.กรรณพต แก้วสอน 

  นักศึกษา นายนพดล พันธ์โนช และ นายดิแม เกษตรยั่งยืนสภา


- การทำลายมอดและไข่มอดในข้าวโพดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ด้วยไมโครเวฟ

  Disinfestation of weevil and weevil egg in corn for feed industry using microwave

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อ.ชนิดา บุพตา และ อ.นพรุจ เขียวนาค

  นักศึกษา นางสาวสุพัตรา มีสุข และ นายศตวรรษ วิเศษศรี


- การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตข้าวนิ่ง

  Study on optimal condition in parboiled rice process

  อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชนิดา บุพตา อ.ระวิน สืบค้า และ อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

  นักศึกษา นายมนัสศร จิ๋วน้อย และนางสาวอรวรรณ ปานอุดมลักษณ์ปี พ.ศ. 2557

- การออกแบบและสร้างเครื่ององแห้งแบบอินฟราเรดสำหรับอบแห้งขมิ้นอ้อย

Design and fabrication of infrared dryer for zedoary

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อ.นพรุจ เขียวนาค และ อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี

นักศึกษา นายสมคิด เรืองประโคน และนางสาวสุนิสา เสาะสมบูรณ์


- การพัฒนาเครื่องเขย่าตะแกรง

The development of sieve shaker

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ระวิน สืบค้า อ.นพรุจ เขียวนาค และ อ.ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต

นักศึกษา นายกีระติ จิรัตกิติวงศ์ และนายธนพงศ์ อภินนพงษ์


- การพัฒนาอุปกรณ์ป้อนวัสดุสำหรับเครื่องบดเศษกระดองปูม้า

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ระวิน สืบค้า อ.คมกฤช กิตติพร และ อ.ชนิดา บุพตา

นักศึกษา นายภานุพงษ์ สาระบูรณ์ และนายวิษณุ เมืองคำ


- การออกแบบและสร้างเครื่องบดละเอียดเศษเปลือกหอยนางรม

Design and frabrication of scrap oyster shell milling machine

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข และ อ.นพรุจ เขียวนาค

นักศึกษา นายทวีศักดิ์ พิมพะ


- การตรวจสอบคุณภาพภายในของสับปะรดตามท้องตลาดโดยวิธีไม่ทำลายด้วยแบบจำลองจากค่าสี

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อ.ชนิดา บุพตา และ ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์

นักศึกษา นายอำนวย เขยนอก นายธีรมิตร เอี่ยมวงสาปี พ.ศ. 2556

- เครื่องบดเศษกระดองปูม้า

Chushing machinery carapace blue swimming

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ระวิน สืบค้า อ.ชนิดา บุพตา และ ผศ.จันทร์พิมพ์ กัวพานิช

นักศึกษา นายสุจินดา คุณากันต์ และนายศุภสัณห์ เสงี่ยมจิตต์


- การศึกษาการใช้เส้นใยกล้วยผสมคอนกรีต

Study of reinforced concrete using banana fiber

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์ อ.ชนิดา บุพตา และ อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข

นักศึกษา นายเทพรังสรรค์ สองใหม่ และนายสุชาติ บุญรอด


- เครื่องย่อยลดขนาดเปลือกหอยนางรม

Reduced size shredder machine for oyster shells

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.บุญฤทธิ์ ปินตาสี อ.รวิภัทร ลาภเจริญสุข และอ.ทัศพันธ์ุ สุววรณทัต

นักศึกษา นายภาณุศักดิ์ ดวงสีดาปี พ.ศ. 2555

 ปี พ.ศ. 2554

 ปี พ.ศ. 2553

 ปี พ.ศ. 2552

 ปี พ.ศ. 2551

 ปี พ.ศ. 2550

 ปี พ.ศ. 2549

 ปี พ.ศ. 2548

  

   

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.