Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
 

ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

 

Email : rawin.surbkar@gmail.com

              rawin2272@hotmail.com

โทรศัพท์ : 038-358-201 ต่อ 7001

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ปีที่สำเร็จ สถาบัน
วท.ด. (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 2559 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ. (เกษตรกลวิธาน) 2534 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ความสนใจ ชำนาญ และแนวทางงานวิจัย

- ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและน้ำหยด

- วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

- วิศวกรรมดินและน้ำ

- การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร

ผลงาน

งานวิจัยและบทความวิชาการระดับนานาชาติ

Surbkar, S., Surbkar, R., Bupata, C., Khunakan, S. and Sa-ngiamjit, S.  (2016).  Use of Blue Swimming Crab Waste as Alternative Animal Feedstuff.  The 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 August 2016, Kyushu University, Fukuoka, Japan.

Surbkar, R.  (2014).  Drip irrigation to increase hedgerow fruit trees growth of alley cropping in highland rainfed agricultural system.  Naresuan University Journal: Science and Technology 2014, 22(3): 84-92.

Surbkar, R. and Panomtaranichagul, M.  (2012).  Drip irrigation increasing hedgerow fruit trees growth of alley cropping in highland rainfed agricultural system.  In the “Future Challenges towards ASEAN Integration”: The 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, 29 November – 1 December 2012, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

Surbkar, R., Panomtaranichagul, M., Saewlee, T. and Stahr, K.  (2012).  Drip irrigation to the fruit tree hedgerow of alley cropping in sloping land rainfed agricultural system.  International Scientific Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”, 16-18 April 2012, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.

Surbkar, R. and Panomtaranichagul, M. (2012). Drip Irrigation Increasing Hedgerow Fruit Trees Growth of Alley Cropping in Highland Rainfed Agricultural System. The 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.

Panomtaranichagul, M., Surbkar, R., Saewlee, T. and Stahr, K.  (2012).  Extension of sustainable agriculture using integrated water harvest-anti-erosion-multiple cropping (IWAM) in northern Thailand.  International Scientific Conference on “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas”, 16-18 April 2012, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.

Supawan, D., Surbkar, R. and Panomtaranichagul, M.  (2010).  Improvement of highland rainfed multiple crop productivity using mulching-cultivated furrow and drip irrigation in alley cropping.  In the “Sustainable Land Use and Rural Development in Mountainous Regions of Southeast Asia” (International Symposium 2010), 21-23 July 2010, Hanoi, Vietnam.

งานวิจัยและบทความวิชาการระดับชาติ

สุเนตร สืบค้า, บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร, เสมอขวัญ ตันติกุล และ ระวิน สืบค้า.  (2560).  การหาแรงที่ใช้ในการตัดผลผลิตทางการเกษตร.  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.ช., 24(2): (in press)                                        

สุเนตร สืบค้า, โชติพงศ์ กาญจนประโชติ และ ระวิน สืบค้า.  (2558).  การหาพื้นที่หน้าตัดประสิทธิพลของชิ้นวัสดุทางการเกษตรที่มีรูปร่างไม่แน่นอน. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22(3): 63-75.

มัตติกา พนมธรนิจกุล, ระวิน สืบค้า, กนิษฐา เอื้องสวัสดิ์, ศิวพงศ์ นฤบาล, เมธินี พลอินต๊ะ และ ธเนศ แซวหลี. (2558). การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการเพื่อระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง.  นวัตกรรมเพื่อการจัดการพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสพัฒนาการของโลก; บทสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผลการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมัน (The Upland Program), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.  วนิดาการพิมพ์, เชียงใหม่.  น. 43-63.

ระวิน สืบค้า.  (2557).  การให้น้ำแบบหยดแก่ไม้ผลที่ปลูกเชิงแถบอนุรักษ์ในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่ลาดชัน.  วารสารนเรศวรพะเยา, 7(3): 233-241.

สุเนตร สืบค้า, ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย, สุจิตรา รตนะมโน และ ระวิน สืบค้า.  (2557).  คุณลักษณะเฉพาะของการอบแห้งเนื้อลำไยด้วยรังสีอินฟราเรด.  วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), 19(2): 201-214.

ระวิน สืบค้า.  2556.  เทคโนโลยีการลดความชื้น.  วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 23(2): 500-512.

ระวิน สืบค้า และ มัตติกา พนมธรนิจกุล.  (2556).  การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกไม้ผลบนที่ลาดชันโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบหยดร่วมกับสารดูดความชื้นโพลีเมอร์.  การประชุมวิชาการ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 1-4 เมษายน 2556, โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า, ประจวบคีรีขันธ์.

ระวิน สืบค้า, ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย และ สุเนตร สืบค้า.  (2555).  ที่มาของสมการ Ergun เพื่อการคำนวณความเร็วต่ำสุดของการเกิดฟลูอิไดซ์สำหรับอนุภาคของแข็ง.  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 18(1): 24-33.

ระวิน สืบค้า และ มัตติกา พนมธรนิจกุล.  (2555).  การให้น้ำแบบหยดเพื่อเพิ่มผลิตภาพของไม้ผลที่ปลูกเชิงแถบอนุรักษ์ในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่ลาดชัน.  การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง) : “ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ”, 24-25 กรกฎาคม 2555, คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

ระวิน สืบค้า และ มัตติกา พนมธรนิจกุล. (2555). การให้น้ำแบบหยดแก่ไม้ผลในแถบอนุรักษ์ที่ปลูกในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่ลาดชัน. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, เชียงใหม่. น. 735-742.

ระวิน สืบค้า และ บัณฑิต จริโมภาส. (2542). การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด. วารสารวิชาการเกษตร, 173 (3) : น 268-275.

หนังสือ/ตำรา

1. ระวิน สืบค้า.  2555.  วิศวกรรมการแปรสภาพผลิตผลเกษตร 1.  สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ชลบุรี.  250 น.

   

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.