Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   ผศ.คมกฤช กิตติพร
 

ตำแหน่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้าที่ความรับผิดชอบในสาขาวิชา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

Email : kom_ppe@hotmail.com

โทรศัพท์ : 038-358-201 ต่อ 7002

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ปีที่สำเร็จ สถาบัน
วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) 2540 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คอ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2530 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ความสนใจ ชำนาญและความแนวทางงานวิจัย

- เครื่องจักรกลเกษตร

- พลังงาน และพลังงานทดแทน

- การอบแห้งผลผลิตเกษตร

ผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ

1. คมกฤช กิตติพร และเดชดนัย บุญช่วย 2552. การทดสอบสมรรถนะของพัดลมเซนติฟูกอลเพื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณโดยใช้โปรแกรม CFX.  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการปี 2552. วันที่ 21– 22 ตุลาคม 2552. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.