Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

Untitled Document
   อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานพัสดุและอาคารสถานที่

 

Email : tomtom_0303@hotmail.com

โทรศัพท์ : 038-358-201 ต่อ 7002

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) ปีที่สำเร็จ สถาบัน
วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร) 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 2535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ ชำนาญและความแนวทางงานวิจัย

- อาคารฟาร์มเพื่อการเกษตร

- การใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกตรสำหรับวัสดุก่อสร้าง

ผลงาน

   

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.