Untitled Document Untitled Document
คณาจารย์
  ผศ.ดร.ระวิน สืบค้า (หัวหน้าสาขาวิชา)
  ผศ.คมกฤช กิตติพร
  อ.พงษ์สกร ต้นสายเพ็ชร์
  ดร.กรรณพต แก้วสอน
  อ.ชนิดา บุพตา
  อ.ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
เจ้าหน้าที่
  นางวราภรณ์ คำอ้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
  มคอ.3
  เอกสารประกอบการสอน
  แบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
งานวิจัยและโครงงานนักศึกษา
  งานวิจัย
  โครงงานนักศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

 

ลิ้งหน่วยงานภายนอก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง ปีการศึกษา 2560


 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง ปีการศึกษา 2560
04 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สาขาวิศวกรรมเกษตร


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบรับตรง


วันที่ 8 เมษายน 2560

สอบข้อเขียน 9.00 น. อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง312 ชั้น3

สอบสัมภาษณ์ 13.00 น. สาขาวิศวกรรมเกษตร

 

ตรวจสอบรายชื่อ https://drive.google.com/file/d/0BwkdnUxbWdNzd3JNTlVMdEJaLUU/view


 

 

 

Agricultural Engineering, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.