คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2562 ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 โดยทางคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านวิจัยในหัวข้อดังนี้ ข้อเสนอแนะในการเตรียมตัวเขียนบทความวิจัย การเขียนชื่อเรื่องบทความวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี และจรรยาบรรณนักวิจัย/ความซ้ำซ้อนของบทความวิจัย

 

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

การจัดการความรู้ด้านวิจัย

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ