"คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 ในจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. การประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปการทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ด้านวิจัย ดังนี้ 


- จากที่ทางคณะกรรมการกำหนดตัวบ่งชี้ KM ด้านการวิจัย คือ ร้อยละ 10 ของจำนวนร่างบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (65 คน) โดยต้องจัดทำร่างบทความวิจัยอย่างน้อย 7 เรื่อง ซึ่งผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของคณะกรรมการได้จัดจำร่างบทความวิจัยจำนวน 10 เรื่อง 
- ทางคณะกรรมการได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือคู่มือเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
- ทางคณะกรรมการมีการสรุปกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านวิจัยจากการแลกเปลี่ยนความรู้หรือเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ แบบผังก้างปลา (Fishbone Diagram) เพื่อการจัดทำและเผยแพร่คู่มืออธิบายกระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้ด้านการวิจัยต่อไป
และในวันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ด้านวิจัย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2562” โดยได้เชิญวิทยากรบรรยาย อาจารย์ ดร.นัจภัค สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยายและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างวิทยากรและคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ด้านการวิจัย "

km1

km

km3

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ