คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการเรียนการสอน  ได้กำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ “การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

km 2557

โดยบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง คือ

  •  กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
  •  วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  •  เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
  •  แก้/ลด ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดความเสี่ยงของการเรียน

 

ตารางการเข้าร่วมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

KM ด้านการเรียนการสอน ความรู้ เวลา
วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๔,๑๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๘,๒๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๘ วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๕เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๕เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แก้/ลด ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดความเสี่ยงของการเรียน ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
วันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ แก้/ลด ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดความเสี่ยงของการเรียน ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น.
category
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน
การเรียนการสอน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ