ครั้งที่ วันที่ หัวข้อการแลกเปลี่ยนความรู้
1 27 พฤศจิกายน 2557 การตั้งประเด็นที่น่าสนใจในการเขียนงานตีพิมพ์
2 11 ธันวาคม 2557 วิธีการเลือกแหล่งตีพิมพ์ให้เหมาะสมกับงานวิจัย
3 25 ธันวาคม 2557 การวิเคราะห์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์
4 15 มกราคม 2558 ปัญหาด้านเวลาสำหรับเขียนงานตีพิมพ์
5 29 มกราคม 2558 การคัดลอกงานวิจัย
6 12 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปการจัดการความรู้ประเด็นที่1 การพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ

km2014

 

category
การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ