– ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกำหนดโจทย์การเรียนรู้เองแล้วมอบหมายให้สืบค้นเรียนรู้อยู่ในรูป Miniproject ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้เรียนสนใจ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สังเกตได้คือมีการซักถามมากขึ้น ผู้สอนได้ประโยชน์จากการจับประเด็นนำสู่การพัฒนาการสอนได้

– ใช้เทคนิคให้นักศึกษาตื่นตัว สร้างปฏิสัมพันธ์ ประเมินผู้เรียนเป็นขณะระหว่าการสอบ เช่น การตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ใช้กิจกรรมที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดแทรกในการเรียนการสอน ใช้การกำหนดบทบาทสมมติ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น

– เทคนิคกำหนดหัวข้อ ให้ผู้เรียนอภิปราย

– เทคนิคให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ แล้วนำผลที่เกิดขึ้นสู่การอภิปราย

– เทคนิคให้ผู้เรียนได้รับทราบลำดับและหัวข้อที่กำหนดใน Course Outline ผู้เรียนศึกษาก่อนเรียน ในชั้นเรียนนักศึกษาได้โต้ตอบและซักถาม

– เทคนิคกำหนดบทเรียนให้เป็นบทที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษามีบทบาทในการกำหนดหัวข้อ เรียนรู้ด้วยตนเองและกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดไว้ และให้นักศึกษามีบทบาทในการตัดสินคุณภาพและคุณภาพของความรู้ที่ได้ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

category
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ