การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

กำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ “การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

โดยบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง คือ

  • กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน
  • วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
  • เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
  • แก้/ลด ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดการความเสี่ยงของการเรียน

 

ตารางการเข้าร่วมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

 

KM ด้านการเรียนการสอน ความรู้ เวลา ดำเนินการ
วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

 

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

วันที่ ๑๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๗

ด้านองค์ความรู้

วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

 

ด้านปัญญา

วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 

ด้านคิด วิเคราะห์ สื่อสารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ตามดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๕ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ เทคนิคการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ แก้/ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดความเสี่ยงของการเรียน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

วันที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๕๘ แก้/ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรวมถึงการจัดความเสี่ยงของการเรียน

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

/

 

 

category
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ