ตารางกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน

วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗

กำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ “การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

โดยบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง คือ

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประเด็น กลยุทธ์การให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสอน

– ให้นักศึกษามีส่วนร่วมกำหนดโจทย์การเรียนรู้เองแล้วมอบหมายให้สืบค้นเรียนรู้อยู่ในรูป Miniproject ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้เรียนสนใจ พฤติกรรมของผู้เรียนที่สังเกตได้คือมีการซักถามมากขึ้น ผู้สอนได้ประโยชน์จากการจับประเด็นนำสู่การพัฒนาการสอนได้

– ใช้เทคนิคให้นักศึกษาตื่นตัว สร้างปฏิสัมพันธ์ ประเมินผู้เรียนเป็นขณะระหว่าการสอบ เช่น การตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบ สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ใช้กิจกรรมที่ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดแทรกในการเรียนการสอน ใช้การกำหนดบทบาทสมมติ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 เมื่อ 5 พ.ย.57

คณะกรรมการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านการเรียนการสอน  ได้กำหนดประเด็นความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คือ “การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

km 2557

โดยบ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง คือ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลการศึกษาต่อ ให้คำปรึกษา ขอรับบริการวิชาการ สอบถามข้อมูลอื่นๆ