ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี เลขที่ 43, หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
20110

โทรศัพท์/โทรสาร

สื่อสังคมออนไลน์