คำชี้แจง

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ เกี่ยวกับการบริหารอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร การดำเนินงานของสาขาวิชา/คณะ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วย 3 คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำ (สำหรับอาจารย์ประจำ และ อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ส่วนที่ 3 แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำหลักสูตร (เฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตร)

ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 แบบประเมินสำหรับอาจารย์ประจำ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ประจำ และอาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  2) การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยประเมินตนเองตามหัวข้อการประเมิน
2.1-1.ภาระงานสอนและ/หรือการควบคุมวิทยานิพนธ์ ได้รับมอบหมายตรงตามคุณวุฒิและตรงตามความเชี่ยวชาญ *
2.1-2.การมีส่วนร่วมในการจัดรายวิชา
2.1-3.การมีส่วนร่วมในการเลือกหัวข้อสอน
2.1-4.ปริมาณงานสอนมีความเหมาะสมในแผนก/สาขาวิชา
2.1-5.การสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
2.1-6.การสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ
2.1-7.การส่งเสริมการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่ง/ศึกษาต่อ *
2.1-8.การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาตนเอง
2.2-1.เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
2.2-2.การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ตามรายวิชาที่รับผิดชอบ
2.2-3.เครื่องมือ อุปกรณ์ ได้รับการซ่อมบำรุงตามที่เสนอ (ส่วนของสาขา)
แบบประเมินตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
  1.  กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
  2.  กระบวนการบริหารหลักสูตร
  3.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.1-1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน บริหาร ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
3.1-2.การจัดอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาตรงตามความรู้และประสบการณ์
3.1-3. ภาระงานสอนของอาจารย์/อาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม
3.1-4.อาจารย์ใหม่ในหลักสูตรได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการเรียนการสอน (ถ้ามี)
3.1-5. การกำกับดูแลให้อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1-6. การส่งเสริมอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อ
3.1-7. อาจารย์ประจำมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3.1-8. อาจารย์ประจำนำผลการประเมินการสอนมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2-1 มีการควบคุมกำกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้มีมาตรฐานเดียวกัน
3.2-2. มีการนำการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยมาบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร
3.2-3. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร
3.2-4. มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร
3.2-5. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับงานวิจัย
3.2-6. มีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าของศาสตร์
3.2-7. มีวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2-8. ผลการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.3-1. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร
3.3-2. มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์