นักศึกษาสาขาวิทย์คอมคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 “Cabling Contest 3”

นายอิทธิพล ตันดี นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในรอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก  ในงาน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 (Cabling Contest 3)” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง ทำให้ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปที่จังหวัดนครนายกในวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 นอกจากอุปกรณ์เครื่องมือ และเงินรางวัลที่ได้รับไปนั้น นายอิทธิพล ตันดี ยังได้รับสิทธิ์ในการเข้าทำงานที่ บริษัท บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทันทีเมื่อจบการศึกษ

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

Read More

นักศึกษาสาขาวิทย์-อาหารร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่  นายพิทยุตม์ เพ็ชรพินิจ น.ส.ศิริวรรณ หงษ์ทองน.ส.สิริวิมล ทิพย์สุข และนายจตุพร นามมุงคุณ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร "FoSTAT-Nestle Quiz Bowl 2019" ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (Food Science and Technology Association of Thailand, FoSTAT) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร โดยในรอบคัดเลือก ตัวแทนนักศึกษาฯ ได้คะแนนเป็นลำดับที่ 9 ร่วม และผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 20 ทีมสุดท้าย จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งข

Read More

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562

นายสมบูรณ์  จะโป นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หนึ่งในสมาชิกทีมสมาชิกทีมสถานีภาษีเจริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562 (Thailand Robot Design Contest: RDC 2019) เมื่อวันที่ 8มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ชวลิตร ปัญญาอิสระ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

เรียบเรียง/เผยแพร่ : งานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรคว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25

สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรมเกษตร ในการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยนักศึกษาวิศวกรรมเกษตรได้รับรางวัลในด้านต่างๆ สรุปผลรางวัลดังนี้

 รางวัลโครงงานวิศวกรรมเกษตร ระดับดี (ภาคบรรยาย) เรื่อง การฆ่าเชื้อน้ำมะเม่าด้วยโอห์มมิคเทคนิค นำเสนอโดยนายสุเมธ สอนกลิ่ม และนางสาวชุติมา กรีทอง โดยอาจารย์ชนิดา บุพตา และอาจารย์ชวลิต ปัญญาอิสระ เป็นที่ปรึกษา

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCITECH VOLUNTEER นักวิทย์จิตอาสา   ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และวัดเขาไม้แดง ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมใส่ปุ๋ยต้นไม้และทำความสะอาดวัด จำนวน 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมจิตอาสา  สร้างสรรค์สิ่งดีให้สังคม  

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายบริหารและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา ณ ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษามีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน โดยได้รับเกี่ยรติจาก ดร.น้ำฝน ใจดี เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดโครงการดังนี้

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561

18 สิงหาคม 2561 ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ รองอธิการบดี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา บุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ วันที่18 สิงหาคม ยังเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯจัดพิธีไหว้ครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่ 61

วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.

Read More

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ SCI TECH FunRun 2018

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "SCI-TECH FunRun 2018" ด้วยระยะทาง 5 กิโลเมตร บนเส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้กับนักศึกษา โดยมี ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล,ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี ผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมรวมจำนวน 185 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก

-บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Read More