เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกอบด้วย ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วยนางสาวพัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา และนายยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายศรีชล ภิรมย์ลาภ และนายพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เกี่ยวกับการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันต่อไป

Prev Next