ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะว่า มทร.ตะวันออก มีอยู่ 4 พื้นที่ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หรือที่มีชื่อที่เรียกแต่ก่อนว่า “เกษตรบางพระ” นั่นเอง คณะเราเป็น 1 ใน 11 คณะของมหาวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ จำนวน 7 หลักสูตร

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ดูรายละเอียดหลักสูตร
นอกจากการจัดการเรียนการสอน คณะยังผลักดัน ส่งเสริมให้นักศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขัน ดูผลงานของคณะได้ที่นี่ ดูผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หลักสูตรคณะวิทย์อินเทรด์ ได้เกณฑ์มาตรฐาน

1.หลักสูตรอินเทรนด์ ได้เกณฑ์มาตรฐาน

คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความทันสมัย และผ่านการรับรองมาตรฐานของหลักสูตร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Audit ) ระดับอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ดูผลการตรวจประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมา คลิก

อุปกรณ์เครื่องมือ มีเพียงพอ ได้ปฏิบัติจริง

2.อุปกรณ์เครื่องมือ มีเพียงพอ ได้ปฏิบัติจริง 
คณะเรามีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ครบครัน และเพียงพอต่อการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจัดการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่ทำงานได้จริง มีห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น 

 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง
 • ห้องปฏิบัติการขนมอบ
 • ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
 • ห้องปฏิบัติการการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 • ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 • ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ดูห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร คลิก

ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คลิก

ใกล้ชิดคณาจารย์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

3.ใกล้ชิดคณาจารย์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณาจารย์ จำนวน 47 คน ล้วนแล้วแต่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ถึง 12 ท่าน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ 21 ท่าน ซึ่งสามารถดูแลและให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังมีคณะอาจารย์ให้คำปรึกษาและการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มีรายได้ระหว่างเรียน จากการจ้างงาน

4.มีรายได้ระหว่างเรียน จากการจ้างงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน จากกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น

 • ส่งเสริมการทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่บูรณาการกับรายวิชา
 • การจ้างงานจากโครงการงานวิจัยของอาจารย์
 • การจัดกิจกรรมหารายได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น โครงการจ้างนักศึกษาสำหรับงานตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  รายละเอียด

สามารถจบได้ไวใน 3 ปี

5.สามารถจบได้ไวใน 3 ปีครึ่ง

นักศึกษาสามารถวางแผนการเรียนไม่ต่ำกว่า 120 หน่วยกิต ใน 2 สาขาวิชาดังนี้

สาขาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งสามารถจบการศึกษาได้ในเวลา 3 ปีครึ่ง เพื่อให้นักศึกษาประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานได้เร็ว

 

มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

6.เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ

นอกจากนักศึกษาสามารถทำงานได้ และปฏิบัติจริงได้แล้ว เรายังส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ Start-up โดยหลักสูตรจะมีรายวิชาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและจิตสำนึกในเชิงธุรกิจ ให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ให้บริการและคำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักศึกษา ในการก่อตั้งและริเริ่มดำเนินธุรกิจอีกด้วย รายละเอียด

หลักสูตรมีการเรียนเสาร์อาทิตย์

7.มีแผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีแผนการเรียนนอกเวลาราชการ ภาคเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้กับวัยทำงานที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ เพื่อสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในสายงาน รายละเอียดหลักสูตร

ใกล้ชิดธรรมชาติ และแหล่งงาน

 

8.ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้แหล่งงาน EEC 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ตะวันออก ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยรอบเป็นพื้นที่ ๆ มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธ์ สำหรับการศึกษา และพักผ่อน มีสถานที่สำคัญ ใกล้กับมหาวิทยาลัย เช่น

แหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อน

 • อ่างเก็บน้ำบางพระ
 • เขาฉลาก
 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
 • สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ชายทะเลบางพระ

แหล่งงาน
จ.ชลบุรี ได้รับการวางแผนให้เป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรม และการค้าขายของภาคตะวันออก มีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือพาณิชย์สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย อาทิ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานประกอบรถยนต์ โรงงานน้ำตาลทราย โรงงานมันสำปะหลังอัดเส้นและอัดเม็ด และโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  ข้อมูลจาก chonburi.go.th จึงกล่าวได้ว่า มทร.ตะวันออก ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติ และใกล้กับแหล่งงาน ทั้งงานด้านการบริการ การท่องเที่ยวของพัทยา หรือ แหล่งงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น 

 • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี (เหมราช) (ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา)
 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง)
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) (ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา)
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 4) (ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 5) (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 (ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา ชลบุรี)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (อ.หนองใหญ่ ชลบุรี)

 • นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง (ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ชลบุรี)

  นิคมอุตสากรรม จ.ระยอง พื้นที่ใกล้เคียง

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (อ.มาบตาพุด ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมผาแดง (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง ระยอง
 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (อ.ปลวกแดง)
 • นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล (ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง (ต.สำนักทอง อ.เมือง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา ระยอง)
 • นิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง)

บัณฑิตของเรามีคุณภาพ

9.บัณฑิตมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดงาน
นอกจากหลักสูตรของเรามีความทันสมัย ตรงกับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต (New S-Curve ) แล้ว จากการผลสำรวจการได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตใน 1 ปีหลังจบการศึกษา พบว่าได้งานทำสูงถึงร้อยละ 96.88  และเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 95.45 จากข้อมูลรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 -2563 

ทุนการศึกษามากมาย คลายความกังวล

10.ทุนการศึกษามากมาย คลายความกังวล
มหาวิทยาลัยฯ มีจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามากมาย เช่น

 

tablet

11.มีแท็บเล็ตให้ยืมเรียน ฟรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายสนับสนุน tablet เพื่อให้นักศึกษายืมใช้ในการเรียนตลอดการศึกษา  โดยนักศึกษาที่เข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกสามารถยืม tablet เพื่อใช้ในการศึกษา และคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา  ดูรายละเอียดที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  รายละเอียด

 

เนื้อหาโดย : ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค,ดร.สุธีรา อานามวงษ์,กฤติภูมิ แวงภูลา
 

Prev Next