เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2563 เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางวรฤทัย  ชั่งเย็น  ประธานคณะกรรมการฯ นางสาวขจีพรรณ  รื่นรมย์และ นางสุวรรณ์  ก่อแก้ว  กรรมการและเลขานุการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ซึ่งการตรวจประเมินมี นางสาวชญานันทน์ แซ่เฮง หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้การตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Prev Next