เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ครั้งที่ 52 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้สมควรได้รับมอบรางวัล และทุนอุดหนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้

รับสมัครนักศึกษาใหม่

  • ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
  • ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  • ประเภทที่ 4 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • ประเภทที่ 5 เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์

     โดยนางสาวณัฐณิชา ชูยศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัล ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 โดยได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับนิสิต/นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ทุกแขนงวิชาของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 (ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2) และในระดับชั้นปีที่ 1 ของผู้สมัคร มีการเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) อย่างน้อย 3 ใน 4 วิชา คิดเป็นอย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของคณะหรือสำนักวิชาที่สังกัด และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    นายวีระพล วัฒนวงศาโรจน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนายศุภชัย สุเมธีนฤมิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) สูงสุดของสาขาวิชาที่สังกัดและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

ข้อมูล/เรียบเรียง : อดิศักดิ์  จำปาสี
 

Prev Next