เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ชื่อหลักสูตร การผลิตและการแปรรูปสมุนไพรไทย” วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพประชาชน เกษตรกร แรงงาน ให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ การสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด 19 จากการอบรมการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม มีผู้เข้าอบรมเป็นเกษตรกรในเครือข่ายของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว 

ซึ่งจัดโครงการ วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 5 วัน รายละเอียดดังนี้

 

  • วันที่ 13 พฤศจิกายน 63 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืบสมุนไพรและการสกัดสารจากพืชสมุนไพร
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 63 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพจากสมุนไพร
  • วันที่ 15 พฤศจิกายน 63 การทำผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่สมุนไพร
  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 63 การทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน
  • วันที่ 22 พฤศจิกายน 63 การทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสมุนไพร

รายละเอียดกำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  086 3212464  หรือที่ facebook.com/sci.rmutto

Prev Next