ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกว่า 90 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ที่จำเป็นในการเรียน และทราบช่องทางการหาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝึกฝนตนเองด้านภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยศภัทร เรืองไพศาล อาจารย์สกุลชาย สารมาศ  และ ผศ.ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์  อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการเรียนในยุคดิจิทัล"

yotsapat

ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Excel พื้นฐาน ฝึกทักษะการใช้ตัวกรอง การใส่สูตรคำนวณ การสร้างแผนภูมิในการนำเสนอ  รวมทั้งได้ทราบช่องทางการฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป

โครงการภาษาและเทคโนโลยี

 

โครงการภาษาและเทคโนโลยี

Prev Next