เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร. สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี ให้การต้อนรับนายจามรฤทธิ์  วิรัตน์เกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายนิวัติ รอบบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และ
นางศันสนีย์ อินทรบริสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่เข้าหารือเพื่อพัฒนาทักษะครู  การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทย์-คณิต เพิ่มขึ้น และการสร้างห้องเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมปลายให้นักเรียนได้มีโอกาสมาเรียนปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย 

MOU


     ในโอกาสนี้ทางคณะครูได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะฯ  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือที่ทางโรงเรียนและคณะจัดทำขึ้นก่อนหน้า

MOU2

Prev Next