วันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ สำนักงานอธิการบดี มทร.ตะวันออก นำโดย รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในการลงนามความร่วมมือฯ พร้อมด้วย นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ประธานการลงนามความร่วมมือฯ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

MOU

โดยทั้งสองหน่วยงานได้ต่างตระหนักถึงความร่วมมือในการสร้างกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาเชื่อมโยงการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และการพัฒนากำลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานในอนาคตต่อไป

mou

 

mou

Prev Next