เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ พร้อมกับคณะทำงานโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ชีสจากนมแพะ โดยมี คุณสบัน ทะนวนรัมย์ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากนมแพะเป็นวิทยากรบรรยาย และวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรไซส์และโยเกิร์ตจากนมแพะ โดยมี อ.ดร.วิริยา นิตย์ธีรานนท์และ อ.อนันทญา แสนสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายซึ่งมีนักศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้โครงการวิจัยชุด “การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากนมแพะ แผนงานบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์จากนมแพะของศูนย์เรียนรู้บ้านสามพอ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา” ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

cheep
 

cheep

cheep

cheep

cheep

Prev Next