เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 3 เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ณ ห้องประชุม SC 309 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม เป็นวิทยากรบรรยาย หลัก IKIGAI กับการทำงาน ให้นักศึกษาได้ตั้งเป้าหมายและรู้จักตนเองให้มากขึ้น และวิธีการสร้างความสุขในการใช้ชีวิต และได้เรียนรู้เทคนิคการเตรียมตัวสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการเขียน RESUME เพื่อสมัครงาน วิทยากรโดย อ.ดร.สุธีรา อานามวงษ์ อ.สินทรัพย์ นับเพชรพลอย และนายอดิศักดิ์ จำปาสี


ในช่วงบ่าย นักศึกษา ร่วมเสวนา หัวข้อ ศิษย์เก่าเล่าเรื่องงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรศิษย์เก่า จำนวน 2 ท่านได้แก่ นางสาวเบญจมาพร แสนสอาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวธนิยาดา จุฑาสมานภาพ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมถาม-ตอบ เกี่ยวกับประสบการณ์ในสถานประกอบการ และลักษณะที่สถานประกอบการคัดเลือกเข้าทำงาน รวมถึงเทคนิคการสมัครงานเพื่อให้ได้งาน และช่องทางการสมัครงานในรูปแบบต่าง ๆ
ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นเพชรราชมงคลตะวันออก ปี 2563 และนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่เป็นผู้นำและจิตอาสาในการทำประโยชน์เพื่อคณะ และมหาวิทยาลัย
และ รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี ได้กล่าวปัจฉิมนิเทศ แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยกิจกรรมผูกข้อมืออวยพรจากคณาจารย์ของคณะ ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์

ข้อมูล/เรียบเรียง :อดิศักดิ์ จำปาสี นักวิชาการศึกษา

Prev Next