โครงการ การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากทุเรียนอ่อน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชนชองวิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมบ้านวังหว้า โดย  หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และทีมวิจัย มทร.ตะวันออก ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) เป็น 1 ใน 10 ทีมสุดท้าย เพื่อขอรับการสนับสนุนของกิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565  จัดโดย กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน “คลินิกเทคโนโลยี”  โดยนำองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ต่อไป

 

 

Prev Next