เมื่อวันที่ 27 – 30 ตุลาคม 2564 อาจารย์ภานุมาศ บุญผดุง ประธานโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน ตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมทบ สันติเบ็ญจกุล ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล และ ดร.วรีภรณ์ รัตนนิสัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงพื้นที่ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง และจัดกิจกรรมที่ 2 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ณ ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง (ครั้งที่ 1)  โดยมีการให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ แบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การแสดงฉลากสินค้า และการขออนุญาตฉลากสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ณ พื้นที่เป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์  และนายภาณุภัทร พลขำ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ได้ใจลูกค้า และ แบรนด์และการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

 

Prev Next