วันที่ 24 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มอบหมายให้ รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตร บางเขน ในการนี้ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประธานการลงนามความร่วมมือฯ อีกฝ่ายหนึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย โดยทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากรและนักศึกษา การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนางานของทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้มแข็งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

MOA

MOA

MOA

Prev Next