วันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณเสาวภา ยุววุฑโฒ ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (iTAP) เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ ด้านการวิจัย พัฒนา การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในโรงงาน สถานประกอบการ ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว แก่คณาจารย์

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

Prev Next