วันที่ 17 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ ณ ชายทะเลบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี ดร.จตุพร อรุณกมลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงสิริ สยมภาค รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมในโครงการจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพื้นบ้าน กระบวนการผลิตอาหารทะเลพื้นบ้าน ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้านและการซ่อมและการบำรุงรักษาเรือประมงพื้นบ้าน โดยคุณสมบัติ เกตุปรางค์และคุณเสริม เจือสุวรรณ วิทยากรท้องถิ่นในตำบลบางพระ

Prev Next