เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 7 ( The ASEAN Undergraduate Conference In Computing : AUC2 ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย มีนักศึกษาและผลงานได้รับการเข้าร่วมจำนวน 14 คน 11 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัลโดยแยกเป็นประเภทผลงานดังต่อไปนี้

ประเภทโปสเตอร์ ผลงานระดับยอดเยี่ยม “ระบบควบคุมเอ็กซ์ลิฟต์ยกศัลยแพทย์ในห้องผ่าตัด ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” โดยนายศิวศิษฏ์ วงศาสนธ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและนายอนุรักษ์ ไกรนุช   นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี 

ประเภทโปสเตอร์ ผลงานระดับดีมาก “กระเป๋าสำหรับย้ายเด็กทารกออกจากห้องคลอดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ กรณี ศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย” ประเภทบทความ  ผลงานระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ “รถขนส่งวัสดุในโรงงานโดยใช้เทคโนโลยี Ibeacon” และ “ระบบเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง” นอกจากนี้ ยังมีบทความได้รับรางวัล ผลงานระดับดี อีกจำนวน 5 รางวัล

โดยมีอาจารย์นพรุจ  เขียวนาค  อาจารย์พงศ์พัฒน์  สิงห์ศรี  อาจารย์ศรีชล ภิรมย์ลาภและอาจารย์ยศภัทร  เรืองไพศาล  เป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา

เนื้อหา/ภาพ: อ.ยศภัทร เรืองไพศาล เรียบเรียง: อ.สินทรัพย์ แซ่แต้

Prev Next