วันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดโครงการธำรงรักษ์วิถีชีวิตการทำประมงและการต่อเรือบางพระ
ณ ชุมชนชายทะเลบางพระ หมู่ที่ 1 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาประยุกต์กับวิชาชีพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่

1. คุณทิวา ลิ้มงาม เรื่อง การทำประมงพื้นบ้าน 

2. คุณเสริม เจือสุวรรณ เรื่อง ภูมิปัญญาการต่อเรือประมงพื้นบ้าน การซ่อมและบำรุงรักษา 

3. คุณพรรธิภา สุขะโต เรื่อง การแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากปู 

4. คุณสมบัติ เกตุปรางค์ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวิถีชุมชนชายทะเลบางพระ ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพื้นบ้าน (จากเนื้อปูและเนื้อปลา)


 โดยมี รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ คณบดี ประธานในพิธี ดร.สุธีรา อานามวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ กล่าวรายงาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการ
กว่า 90 คน


เนื้อหา/ภาพ : อดิศักดิ์  จำปาสี   เรียบเรียง: อ.สินทรัพย์  แซ่แต้

Prev Next