คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม SC103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณบดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมหารือ และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด เพื่อให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และรองรับการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562

Prev Next