วันนี้ 22 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ ตำแหน่งรองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน บรรยายเรื่อง ทิศทางการศึกษาและแนวทางการสร้างอาชีพในอนาคตเพื่อรองรับ EEC ที่ห้องประชุม SC 103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้มีคณาจารย์จากคณะต่างๆ รวมทั้งอาจารย์แนะแนว อาจารย์หมวดวิชาวิทย์-คณิต จากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมฟังบรรยายและชมนิทรรศการแนะแนวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยในภาคบ่ายจะมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการศึกษาและหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รองรับ EEC

 

เนื้อหา : ดร.สุธีรา อานามวงษ์ ภาพ: กฤติภูมิ แวงภูลา

Prev Next