วันนี้ 25 กรกฎาคม 2562  รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการต้นแบบเมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับ เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ณ ห้องประชุมวันวิสาข์  ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนาม

 

ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองปลอดภัย เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย เมืองอัจฉริยะ ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข  ประกอบกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม สนับสนุนกิจการด้านเมืองปลอดภัย  6 มิติ ประกอบด้วยมิติ ด้านอาคาร ด้านอาหาร ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณภัยและด้านคมนาคม

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ได้ร่วมพัฒนาระบบตรวจสอบจุดติดตั้งถังดับเพลิง และหัวดับเพลิง ( shorturl.at/gltDY ) ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและใช้งานได้อย่างทันรวดเร็ว    อีกทั้งคณะมีความพร้อมในการสนับสนุนโครงการดังกล่าว  ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชนในเทศบาลตำบลบางพระ จากองค์ความรู้ งานวิจัย และการบริการวิชาการของคณะ ทั้งด้านอาหาร เทคโนโลยี วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม

 

รูปภาพทั้งหมด

ข้อมูล: ดร.สุธีรา  อานามวงษ์  เรียบเรียง:กฤติภูมิ  แวงภูลา  ภาพ: นายณัฐภัค อิ่มเอิบ

Prev Next