เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม SC103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ  ประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.ดลฤทัย ศรีทะ  กรรมการและ ดร.ชนธี ชำนาญกิจ  กรรมการและเลขานุการ

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ซึ่งการตรวจประเมินมี รศ.ดร.สุธัญญา  พรหมสมบูรณ์  คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสำนักงานคณบดีเข้าร่วมชี้แจง และให้ข้อมูลการตรวจประเมินในครั้งนี้ ทั้งนี้การตรวจประเมินฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Prev Next