อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 ระหว่าง วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและภารกิจร่วมกันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีในการแปลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ในการนี้อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 5 ผลงาน  โดยเป็นการนำเสนอในภาคบรรยายระดับชาติ จำนวน 2 ผลงาน ระดับนานาชาติ จำนวน 2  ผลงาน และโปสเตอร์ระดับชาติ จำนวน  1 ผลงาน    
การนำเสนอบทความระดับชาติและนานาชาติ

 

รายละเอียด

 


1. อ. พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี เรื่อง ต้นแบบอุปกรณ์ตรวจดักฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์


2. อ. อนันทญา แสนสวัสดิ์ เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพสาโทข้าวเหนียวดำโดยใช้กล้าเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกจากลูกแป้งเหล้า


3. ผศ.ดร. นิภาพร ก้านทอง  เรื่อง Fermentation of pickled lettuce by selected lactic acid bacteria


4. ดร. วิริยา นิธิรานนท์ เรื่อง Effect of chitosan-based coating with Dimocarpus longan var. obtusus seed extract on chicken sausage during refrigerated storage
 

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับชาติ 
1. ดร. นันทพร พึ่งสังวร การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถใช้น้ำมันปาล์มโอลีอินผลิต พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท (พีเอชเอ)


นอกจากนี้ อ.นพรุจ เขียวนาค นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในงานนี้ด้วย

Prev Next