เมื่อวันที่  29 -  30 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตน้ำบริโภคอย่างปลอดภัยเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานประกอบการของมหาวิทยาลัย ที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาที่สนใจ โดยการอบรมนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิท ภายใต้ตรา พะยอม ที่เป็นดอกไม้ประจำสถาบัน นอกจากนี้ การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงที่มาของน้ำดื่ม พะยอม  และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิท ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาที่สนใจ ของคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรม ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีการบิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 

ข้อมูล/รูปภาพ :ผศ.สุพัตรา  พูลพืชชนม์

Prev Next