วันที่ 21- 22 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Exit Exam คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ห้อง 211 เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ รวมถึงได้ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ได้เชิญวิทยากร คือ นางสาวปวริศา กิจประสพ และนางสาวปวีณา เมธีวรกิจ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับ Conversation skill สำนวนที่พบบ่อย ประเภทคำถามคำตอบพร้อมตัวอย่างข้อสอบการสนทนา และ Vocabulary skill คำศัพท์ที่ควรทราบ รวมถึงการเดาคำศัพท์จากบริบท ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี และในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (การสอบ Exit Exam)  ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 รวมจำนวน 66 คน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนผ่านการทดสอบดังกล่าวก่อนจบการศึกษา

Image removed.

ข้อมูล/ภาพ: ไพรินทร์ คงสมร เรียบเรียง: ดร.กรณัฏฐ์ นาคภิบาล

Prev Next